Uw baan verliezen en dan?

Niemand maakt het graag mee, maar in economisch mindere tijden worden wij er toch vaker mee geconfronteerd: ontslag.

Je baan verliezen is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen heeft dit emotionele en sociale gevolgen. Ook financieel wordt u vaak getroffen. Gelukkig kunnen wij in Nederland terugvallen op een basisvoorziening (ww-uitkering) waarmee u de eerste maanden kunt opvangen, maar is dit voldoende? Daarom is het belangrijk dat u vooruit kijkt en voorbereid bent op een inkomensterugval.

Een spaarpotje
Het is prettig om een financiële buffer aan te leggen om uw inkomen aan te vullen op het moment dat u even zonder werk zit. Bereken vooraf hoeveel u denkt nodig hebben. Houd daarbij ook rekening met ‘onverwachte’ uitgaven zoals een nieuwe wasmachine. Het Nibud heeft een handige Bufferberekenaar ontwikkeld, waarbij u een advies krijgt over de hoogte van uw financiële buffer. Voor meer informatie kijk op www.nibud.nl.

Woonlastenbeschermer
Heeft u een eigen woning, dan is het mogelijk om een speciale “woonlastenverzekering” af te sluiten. Hiermee verzekert u zich tegen een tijdelijke inkomensterugval door bijvoorbeeld werkloosheid. Deze verzekering kunt u alleen sluiten zolang er nog geen sprake is van een (dreigend) ontslag. Raakt u werkloos, dan is het raadzaam om direct uw verzekeraar hierover in te lichten. Een schademeldingsformulier kunt u krijgen bij uw Finenzo adviseur.

Uw nieuwe inkomen
Op het moment dat u uw baan verliest, doet u er goed aan om zo snel mogelijk uw financiën op een rij te zetten. Belangrijk is dat u dan op korte termijn weet hoe uw nieuwe inkomen er uit gaat zien en voor hoelang. De duur van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Wellicht dat u gebruik kunt maken van een sociaal plan of een afvloeiingsregeling van uw werkgever, waardoor u nog een aanvulling ontvangt op uw uitkering.

Als uw inkomenspositie wijzigt, kan het zijn dat u wellicht in aanmerking komt voor toeslagen (zoals huur- zorg of kindertoeslag) van de Belastingdienst. Daarnaast bieden ook verschillende gemeenten inkomensondersteunende regelingen. Op www.toeslagen.nl of www.berekenuwrecht.nl kunt u controleren of u voor een toeslag in aanmerking komt.

Minder inkomen betekent minder uitgaven …
Het lijkt heel logisch, dat je uitgavenpatroon bijgesteld moet worden als het inkomen daalt. Voor veel mensen is dit echter behoorlijk lastig! Een goede voorbereiding kan voorkomen dat u financieel in de problemen raakt. Het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud is hierbij een handig hulpmiddel. Hoe meer grip u heeft op uw financiën, hoe beter u kunt inspelen op veranderingen in de toekomst.

Betalingsproblemen
Als uw inkomensterugval van tijdelijke aard is, kunt u uw hypotheekverstrekker of verzekeraar vragen om een “premie- of rentevakantie”. Dit betekent dat u de betaling van uw verzekeringspremie of hypotheekrente voor een bepaalde periode kunt opschorten. Informeer hiernaar bij uw Finenzo adviseur. Is dit niet mogelijk, dan is het wel belangrijk dat u tijdig contact opneemt, om zo een oplossing te bespreken. Dit voorkomt dat u (vanwege betalingsachterstanden) wordt aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie en daardoor in de toekomst geen lening of hypotheek meer kunt afsluiten.

Hoe werkt een WW-uitkering?
Als uw werkgever failliet gaat of uw tijdelijke contract wordt niet verlengd, kunt u werkloos raken. In principe komt u dan in aanmerking voor een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, zijn er bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal arbeidsuren dat u per week verliest en uw arbeidsverleden. Behalve deze voorwaarden zijn er nog talloze uitzonderingen, aanvullingen en beperkingen en heeft u wellicht recht op een aanvulling vanuit een sociaal plan of aflvloeïngsregeling. Het is dan ook verstandig om u tijdens een ontslagprocedure te laten bijstaan door een specialist op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u in dit soort situaties vaak een beroep doen op uw verzekeraar.

Hoogte van de uitkering
De eerste 2 maanden van uw werkloosheid bedraagt uw WW-uitkering 75 procent van uw dagloon. Dat is meestal het laatstverdiende loon, maar bij verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten kan dat dagloon anders uitkomen. De maanden daarna bedraagt de WW-uitkering 70 procent van het dagloon.

Als u voldoet aan de zogenaamde ‘weken-eis’ (u heeft minimaal één dag per week, gedurende 26 weken van de voorafgaande 36 weken gewerkt), heeft u recht op een basisuitkering van drie maanden. Om in aanmerking te komen voor een vervolguitkering (na de drie maanden basisuitkering) moet u ook voldoen aan de zogenoemde ‘jareneis’ (in 4 van de 5 voorafgaande jaren, heeft u over minimaal 52 dagen loon ontvangen). Hoelang u de uitkering ontvangt is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt, maar kan nooit langer zijn dan maximaal drie jaar en twee maanden. Vanaf 2016 wordt de maximale WW-duur van 38 maanden geleidelijk ingekort tot 24 maanden. Ook de opbouw van het WW-recht gaat langzamer verlopen. De maatregelen gelden voor nieuwe WW-ontvangers. Bestaande WW-uitkeringsgerechtigden worden ontzien.

Meer informatie?
UWV - www.uwv.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - www.minszw.nl
KennisRing - www.kennisring.nl

De mogelijkheden van een ontslagvergoeding
Als er sprake is van gedwongen ontslag dan kunt u recht hebben op een ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd. Deze gouden handdruk dient om het inkomensverlies enigszins te compenseren. Deze (bruto) vergoeding, kan op diverse manieren worden uitgekeerd. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Ontslag vanaf juli 2015?
Vanaf 1 juli 2015 zijn de ontslag procedures veranderd. UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagaanvragen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet in individuele ontslagsituaties (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. De -hoge- kantonrechtersformule is komen te vervallen bij ontslag via de kantonrechter. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt de werknemer een soberdere transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk. Uitzonderingen op de transitievergoeding blijven mogelijk; Ook vanaf 1 juli 2015 mogen werkgever en werknemer onderling elke ontslagvergoeding afspreken in een vaststellingsovereenkomst. Ook bij collectief ontslag hebben werkgever en werknemers de vrijheid om elke ontslagvergoeding overeen te komen. Deze kan dus hoger zijn dan de transitievergoeding.

De uitkering
Als de hoogte van de uitkering bekend is, kunt u voor uzelf bekijken wat voor u de meeste aantrekkelijke manier is om het bedrag uit te laten keren:

Als een betaling ineens
Bij een ontslag vanaf 2014 geldt: de werkgever zal op de ontslagvergoeding loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, u ontvangt een netto bedrag. U kunt dit bijvoorbeeld op een spaarrekening storten, een deel van uw hypotheek mee aflossen, of gebruiken als aanvulling op uw pensioen.

Onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij
Het is niet meer mogelijk de bruto ontslagvergoeding te gebruiken voor de aankoop van een Gouden Handdrukverzekering om belastingbetaling uit te stellen tot het moment dat u periodieke uitkeringen ontvangt. Deze mogelijkheid is per 1 januari 2014 komen te vervallen.

Oprichten van een stamrecht BV
vanaf 1 januari 2014 is er geen mogelijkheid meer voor een stamrecht BV. Heeft u een stamrecht BV en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs, of laat u waar mogelijk bijstaan door uw rechtsbijstandverzekeraar of informeer bijvoorbeeld bij het Jurisch Loket. Voor meer informatie zie www.juridischloket.nl.
 
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken